XỬ LÝ NƯỚC BIỂN, NƯỚC SIÊU SẠCH (RO) VÀ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI