DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải cụm trang trại TH số 3 – Công suất: 1.200 m3/ngày đêm