DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thực phẩm của Công Ty TNHH CPV Food – Công suất: 8.000 m3/ngày đêm