DỰ ÁN

Nâng cấp nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm của Khu công nghiệp Việt Hương 1, công suất 1.500 m3/ngày.