DỰ ÁN

Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 1 Khu công nghiệp Việt Hương 2, công suất 6.000 m3/ngày đêm.