DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước sạch giai đoạn 1 Khu công nghiệp Yên Phong Mở rộng – Công suất: 10.000 m3/ngày đêm