DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Module 3 – Công suất: 5.000 m3/ngày đêm