DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 2 của Khu công nghiệp Việt Hương 2 – công suất xây dựng: 8.000 m3/ngày đêm