DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất Nhà máy MNS Meat Hà Nam – Công suất: 1.500 m3/ngày đêm