Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản của Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản của Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản của Công ty Cổ phần Kiên Hùng

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN

ĐỊA ĐIỂM:

KIÊN GIANG, VIỆT NAM

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản Kiên Hùng

19,09,2019

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản Kiên Hùng

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản Kiên Hùng

01,07,2018

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản Kiên Hùng