Trạm xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất giày Kiên Giang – TBS Kiên Giang

Trạm xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất giày Kiên Giang – TBS Kiên Giang

Trạm xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất giày Kiên Giang – TBS Kiên Giang

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI NGÀNH SẢN XUẤT GIÀY DÉP

ĐỊA ĐIỂM:

KIÊN GIANG, VIỆT NAM

Lễ ký kết Hợp đồng EPC- Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất giày Kiên Giang – TBS Kiên Giang

09,03,2017

Lễ ký kết Hợp đồng EPC- Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất giày Kiên Giang – TBS Kiên Giang