Công nghệ

Công nghệ

CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG

Với khả năng tiếp cận và nghiên cứu sâu trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước và nước thải tại các nước tiên tiến trên thế giới, chúng tôi đã áp dụng thành công rất nhiều loại hình công nghệ cho hàng trăm dự án xử lý nước và nước thải tại các nước trong khu vực và Việt Nam, một số công nghệ điển hình đã áp dụng như sau :