TỔNG THẦU XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG (EPC) KOASTAL ECO INDUSTRIES

TỔNG THẦU XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG (EPC) KOASTAL ECO INDUSTRIES

Xử lý nước cấp, nước siêu sạch, nước biển và tái sử dụng nước thải