Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Amata giai đoạn 5 – Công suất: 5.000 m3/ ngày đêm

Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Amata giai đoạn 5 – Công suất: 5.000 m3/ ngày đêm

NGÀY GỬI: 10.12.03

Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Amata giai đoạn 5 – Công suất: 5.000 m3/ ngày đêm

Sau khi hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước thải KCN Amata giai đoạn 4, Koastal Eco Group tiếp tục được Công ty CP Amata Việt Nam tín nhiệm và lựa chọn là Tổng thầu thi công công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Amata giai đoạn 5 – Công suất: 5.000 m3/ ngày đêm“.

Nhà máy tiếp tục kế thừa và phát huy công nghệ xử lý hóa lý kết hợp xử lý sinh học hiếu khí dạng mẻ SBR nhằm loại bỏ hiệu quả các chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ có trong nước thải.