Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Sông Trà, công suất: 3.700 m3/ngày đêm.

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Sông Trà, công suất: 3.700 m3/ngày đêm.

NGÀY GỬI: 09.04.18

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Sông Trà

Vừa qua, vào ngày 25/01/2018, Koastal Eco Industries đã vinh dự được Công ty Cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà lựa chọn thực hiện Hợp đồng tổng thầu EPC thi công công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Sông Trà với tổng công suất 3.700 m3/ngày.đêm” tại tỉnh Thái Bình.