Lễ ký kết hợp đồng “Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Đất Đỏ 1, Giai đoạn 1, từ cột B lên cột A – Công suất: 2.000 m3/ngày đêm”

Lễ ký kết hợp đồng “Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Đất Đỏ 1, Giai đoạn 1, từ cột B lên cột A – Công suất: 2.000 m3/ngày đêm”

NGÀY GỬI: 03.04.20

Lễ ký kết hợp đồng Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Đất Đỏ 1, Giai đoạn 1, từ cột B lên cột A

Vừa qua, Nhà Thầu Koastal Eco Group tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Chủ Đầu Tư – Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông lựa chọn thực hiện dự án “Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 khu công nghiệp Đất Đỏ 1 từ cột B lên cột A – Công suất: 2.000 m3/ngày đêm”.

Đây là dự án Koastal Eco Group vinh dự được hợp tác với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông sau thành công của dự án “Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 khu công nghiệp Đất Đỏ – Công suất: 2.000 m3/ngày đêm” nhằm nâng cấp hệ thống nước thải của nhà máy sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, và cũng là dự án thứ 05 của Koastal Eco Group được hợp tác với Tập Đoàn Tín Nghĩa.