Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Mạc, công suất 1.500 m3/ngày.

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Mạc, công suất 1.500 m3/ngày.

NGÀY GỬI: 20.09.15

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Mạc

Vào ngày 19/09/2015, Chủ đầu tư – Công ty Quản Lý Khai Thác KCN Hòa Mạc và Tổng thầu – Koastal Eco Group đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hòa Mạc, công suất 1.500 m3/ngày”.