Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 1 của Khu công nghiệp Việt Hương 2, công suất 6.000 m3/ngày đêm.

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 1 của Khu công nghiệp Việt Hương 2, công suất 6.000 m3/ngày đêm.

NGÀY GỬI: 08.02.17

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 1 của Khu công nghiệp Việt Hương

Vừa qua, Koastal Eco Industries cùng với Chủ đầu tư – Công ty Đầu tư Phát triển Việt Hương đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng “Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 1 của Khu công nghiệp Việt Hương 2, công suất 6.000 m3/ngày đêm” tại tỉnh Bình Dương