Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Khai Quang giai đoạn 3 – Công suất: 4.000 m3/ngày đêm.

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Khai Quang giai đoạn 3 – Công suất: 4.000 m3/ngày đêm.

NGÀY GỬI: 01.11.18

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Khai Quang giai đoạn 3

Vào ngày 16/11/2018 vừa qua, Koastal Eco Industries đã vinh dự được Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc lựa chọn thực hiện Hợp đồng Tổng thầu EPC thi công công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Khai Quang giai đoạn 3 – công suất 4.000 m3/ngày.đêm” tại tỉnh Vĩnh Phúc.